Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Reactjs lỗi upload ảnh

Giúp em với sử dụng Reactjs bị lỗi không upload ảnh trong laravel, trước giờ làm jquery thì ok nay tập qua Reactjs bị lỗi các anh xem giúp em . . .

ĐOẠN CODE REACT JS:

var Image = React.createClass({
getInitialState() { return { image : '' } },
onSubmitForm(e) {
 e.preventDefault();
//let self = this;
//bind(this);
var params = { image: this.state.image }; 

axios.post('category', params ).then((response) => {
  console.log(response);
}).catch((response) => {
  console.log(response);
});
});
},
onChangeImage(e) {
   // e.target.files[0];
    // ReactDOM.findDOMNode(this.refs.image).value;
    // this.refs.image.value
    this.setState({ image : e.target.value });
},
render() {
return (
<div>
<form encType="multipart/form-data" onSubmit={(e) => this.onSubmitForm(e) } >

<div className="form-group">
<input type="file" className="form-control" ref={image} accept="image/*;capture=camera"
onChange={(e) => this.onChangeImage(e)}  />
      </div>
 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

0 trả lời

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ laravel react reactjs hoặc hỏi câu hỏi mới.