Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Làm thế nào để kiểm tra nếu checkbox đã được chọn (checked) trong jQuery?

Tôi cần kiểm tra thuộc tính checked của checkbox để thực hiện một hành động dựa vào thuộc tính checked bằng jQuery.

Ví dụ, nếu checkbox tuổi tác được chọn, thì tôi sẽ hiển thị textbox để nhập tuổi, nếu không được chọn thì sẽ ẩn textbox nhập tuổi.

Nhưng đoạn code sau cứ trả về false (trong câu điều kiện if):

if($('#isAgeSelected').attr('checked')) {
  $("#txtAge").show();
} else {
  $("#txtAge").hide();
}

Làm thế nào để kiểm tra thuộc tính checked?

 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

2 trả lời

 • Làm thế nào để kiểm tra thuộc tính checked?

  Thuộc tính checked của checkbox sẽ cho bạn biết trạng thái của checkbox đó.

  Đối với đoạn code của bạn, có thể làm như sau:

  if(document.getElementById('isAgeSelected').checked) {
    $("#txtAge").show();
  } else {
    $("#txtAge").hide();
  }
  

   

  Để code gọn hơn, có thể sử dụng toggle :

  $('#isAgeSelected').click(function() {
    $("#txtAge").toggle(this.checked);
  });
  
  
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>
  <input type="checkbox" id="isAgeSelected"/>
  <div id="txtAge" style="display:none">Age is something</div>
 • Sử dụng hàm is() của jQuery:

  if($("#isAgeSelected").is(':checked'))
    $("#txtAge").show(); // checked
  else
    $("#txtAge").hide(); // unchecked

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript jquery checkbox hoặc hỏi câu hỏi mới.